Szukaj

Regulamin sklepu Slowpaczka.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.slowpaczka.pl.

Właścicielem sklepu i znaku towarowego Slow Paczka wraz jego oznakowaniem typograficznym (logotypem) jest Slow Your Life Ltd z siedzibą w Nowej Rudzie, oś. Wojska Polskiego 24/2/4, 57-402 Nowa Ruda, NIP 8850006200 zwana także zamiennie „Właścicielem”.

Operatorem sklepu a tym samym Sprzedającym jest firma PHU REDA Jolanta Kulpa ul. Wojska Polskiego 24/2/4, 57-402 Nowa Ruda, NIP 8850006200.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: slowpaczka.hello@gmail.com.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie wymienia się określenie Sklep oznacza to sklep internetowy umieszczony pod adresem www.slowpaczka.pl.


§ 1 Składanie zamówień i płatności

1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie („TOWARY” lub „TOWAR”), składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.

2. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu są cenami brutto podanymi w walucie wymienionej na stronach Sklepu. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, chyba że w opisie towaru zaznaczone jest inaczej.
3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, przez określony okres czasu podany na stronie sklepu lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, system nie przyjmie zamówienia, a jeśli dane są błędne Sprzedający skontaktuje się z Klientem na podany w formularzu zamówienia adres email lub nr telefonu. Jeśli kontakt okaże się nieskuteczny Sprzedający anuluje zamówienie po 3 dniach od jego złożenia.

7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.

8. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji zawartości koszyka w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy.

9. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt powyżej stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz niniejszym Regulaminem. Sprzedawca potwierdza zawarcie umowy sprzedaży poprzez wysłanie automatycznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia na adres email podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

10. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia wraz z danymi do dokonania opłaty.

12. Płatność za zamówienie odbywa się za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU, wybrana metodą płatności: kartą kredytową lub e-przelewem.

13. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, (ii) transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych transferuj.pl lub (iii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

14. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem potwierdzenia przyjęcia płatności przez system PayU.

§ 2 Warunki i cena dostawy

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Klienci uprawnieni są wskazania miejsca dostawy towarów do wybranych krajów na terenie Unii Europejskiej, każdorazowo podanych w formularzu zamówienia.

3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem paczkomatów. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w miejscu każdorazowo określonym na stronie www.

4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu.

5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) wg następujących stawek:

- 16,00 PLN dla przesyłki kurierskiej na terenie Polski (paczka do 30 kg), płatność e-przelewem PayU lub kartą PayU,
- 80 PLN dla wysyłek do wybranych krajów EU, płatność za pośrednictwem systemu PayU,
- 11 PLN dla wysyłek poprzez Paczkomaty na terenie Polski, płatność za pośrednictwem systemu PayU.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

6. Zamówienia wysyłane są do klienta w ciągu 2 dni roboczych od czasu przyjęcia płatności w systemie PayU. Wyjątkiem są paczki świąteczne, które ze względu na dbałość o świeżość produktów wysyłane są wszystkie w dniach 10-20 grudnia, niezależnie od daty wpłynięcia zamówienia od Klienta. W przypadku gdyby klient życzył sobie otrzymać świąteczną paczkę wcześniej, jest taka możliwość po wcześniejszej informacji drogą mailową na adres: hello@slowpaczka.pl

§ 3 Odstąpienie od umowy i reklamacja

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres email Sprzedawcy tj. slowpaczka.hello@gmail.com

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego podany w korespondencji mailowej dotyczącej zwrotu.

4. Koszt związany ze zwrotem towaru obciąż w całości Klienta.

5. Reklamacje należy składać na adres mailowy Sprzedającego.

6. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, które zostanie wysłane emailem na wniosek Klienta.

7. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez wymianę na nowy, chyba że wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.

9. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 4 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Właściciel sklepu.

2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym także na przekazywanie ich podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Administratora na adres hello@slowpaczka.pl w ciągu 2h od złożenia zamówienia.

4. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów sklepu (Użytkowników). Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami prawa.

5. Serwis może zawierać odnośniki (hiperłącza) do innych stron www. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady przetwarzania oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych stosowane przez administratorów tych stron internetowych.

6. Poza przypadkiem konieczności udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją sprzedaży, dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

7. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

8. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, które udostępnił podczas Rejestracji w Serwisie;
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
d. informacje o korzystaniu przez Użytkownika z interfejsów Serwisu.
e. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

9. Podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są pliki
„cookies”, czyli krótkie informacje tekstowe. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika i za pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane jego dane osobowe. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w Serwisie są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy). Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookies” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek). Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z niektórych jego funkcjonalności. Administrator nie odpowiada za zawartość plików „cookies” wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Serwisu przez Użytkowników.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom wiadomości związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Użytkownik może zastrzec, że nie chce otrzymywać takich wiadomości.

11. Treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora lub jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, Zgoda Użytkownika może zostać w każdym czasie odwołana.

§Warunki zakupu za pośrednictwem drogi mailowej

1. Przedmiotem zakupu są paczki prezentowe okazjonalne dostępne w ofertach indywidualnie przygotowywanych dla zamawiającego oraz w ofertach stałych przekazanych do zapoznania się z nimi zamawiającemu.

2. Indywidualne zamówienie zlecone operatorowi sklepu Slow Paczka, możliwe jest do złożenia jedynie za pośrednictwem drogi mailowej slowpaczka.hello@gmail.com

3. Wszelkie ustalenia dotyczące paczki powinny zostać uwzględnione w wymianie elektronicznej korespondencji i tylko takie ustalenia są prawomocne.

4. Operator zastrzega sobie termin 14 dni, na realizację zamówienia w momencie, od jego złożenia.

5. Negocjacji nie podlega forma pakowania oraz zdobienia paczki, a składając zamówienie zamawiający przyjmuje warunki pakowania i zdobienia takimi, jakie oferuje operator.

6. Negocjacji może podlegać zawartość paczek, w przypadku gdy zamawiający po wybraniu oferty decyduje się na zmianę produktów na inne w tej samej lub niższej cenie.

7. Paczki zamawiane za pośrednictwem drogi mailowej podlegają zwrotowi jedynie w przypadkach, gdy ich jakość w stopniu znacznym jest wątpliwa.

8. Zwrotowi nie ulegają paczki proponowane w ofertach świątecznych i indywidualnych.

9. W przypadku uszkodzenia przesyłki, operator nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawcy. 

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klient akceptuje Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia.

3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy siedzibie Sprzedającego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów